معاونت ها

شماره های تماس با معاونت های دانشگاه علوم پزشکی بابل

 1  معاونت آموزشی
 2  معاونت دانشجویی و فرهنگی
 3  معاونت تحقیقیات و فناوری
 4  معاونت درمان
 5  معاونت دارو و غذا
 6  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 7  معاونت بهداشتی

 

اشتراک گذاری: