فهرست

معاونت آموزشی

شماره های تماس معاونت آموزشی

 
 ردیف  واحد  شماره داخلی  شماره مستقیم  نمابر
 1  آموزش کل  260  32208145-32190624-32208143  32190624
 2  EDC    32190593