فهرست

معاونت درمان

شماره های معاونت درمان

ردیف  واحد  شماره تماس
 1

 معاونت

 32194714
 2  نمابر  32194744
 3   مدیر درمان  32194710
 4  دبیرخانه  32192631
 5  صدور پروانه  32192632
 6  امور مالی  32192633
 7  نظارت بر درمان  32194713