فهرست

معاونت توسعه مدیریت و منابع

شماره های تماس معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ردیف  واحد  شماره داخلی  شماره مستقیم  نمابر
 1  معاونت توسعه  204  32190588  32199016
 2  مدیرپشتیبانی  204   32191842  
 3  کارگزینی  351  32190584  
 4  دبیرخانه  243  32196109  
 5  ماشین نویسی  224    
 6  دفترفنی  299  32190272  
 7 بودجه   400-214  32190582  32197356
 8 نیروی انسانی   224-351    
 9  اداره مالی  282  32190646  
 10  قراردادها  209    32193050
 11  حسابداری    32190561 32197356 
 12  خدمات  246    32190621-32190845
 13  مهندس شریفی  272    32190631
 14  نقلیه  283  32190623  

 15

 انبار  284    
 16  رفاهی  232    32190611
 17  کارپردازی  218    32297357