فهرست

معاونت تحقیقات و فناوری

شماره های تماس معاونت تحقیقات و فناوری

 ردیف  واحد
شماره داخلی
 شماره مستقیم  نمابر
 1  مدیر تحقیقات  447  32190149  
 2  معاونت تحقیقات  215 32197667  
 3  دفتر مجله انگلیسی  416  32207924  
 4  حسابداری معاونت و تحقیقات    32194152  
 5  کتابخانه  295-266  32194152  
 6  دفتر مجله 321  32194718  32194718