فهرست

معاونت دارو و غذا

شماره های تماس معاونت دارو و غذا

 ردیف  واحد  شماره مستقیم
 1 معاونت  32194711
 2  نمابر  32194745
 3  انبار دارویی  32194686
 4       آزمایشگاه مواد غذایی  32205513
 5   واحد نظارت بر دارو  32207931
 6  اطلاع رسانی دارو  32204563
  7  مخدر  32205804