نحوه تصحیح وضعیت سهمیه بومی و ایثارگری برای معرفی شدگان مرحله اول به دانشگاه(خوشه های شغلی: پرستار، ماما و فوریتهای پزشکی)

نحوه تصحیح وضعیت سهمیه بومی و ایثارگری برای معرفی شدگان مرحله اول به دانشگاه(خوشه های شغلی: پرستار، ماما و فوریتهای پزشکی)

مطابق بخشنامه شماره 209/5758/د مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبانی که علی رغم اشتباه در انتخاب وضعیت بومی خود در فرم ثبت نام ، در مرحله اول به دانشگاه معرفی شده اند (خوشه های شغلی: پرستار، ماما و فوریتهای پزشکی)، این دسته از داوطلبان باید صرفا در روز چهارشنبه 95/10/22 از ساعت 9 تا 14 با در دست داشتن اصل کلیه مدارک مربوط به وضعیت صحیح بومی بودن، به دفتر معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی بابل مراجعه نمایند.

همچنین در رابطه با ایثارگران مشمول سهمیه 25% مبنای بررسی و تایید مدارک اطلاعات ارائه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است که در پرتال سازمان سنجش وارد شده و بدین منظور فیلد مربوطه برای دانشگاهها در پرتال مذکور غیر فعال شده است (نیازی به تایید یا عدم تایید دانشگاه ها نمی باشد.) بدیهی است دریافت مدارک ایثارگری داوطلبان برای تکمیل مدارک ایشان در پرونده مربوطه لازم می باشد.

 بنابراین چنانچه وضعیت ایثارگری فردی در کارنامه تایید نشده بود، بایستی ذینفع مراتب را به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان منعکس و پیگیری تا نهایتا در پرتال سامان سنجش اصلاح گردد.

معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل


گروه خبر:               تعداد