بازدید دکتر سیدعلی مظفرپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی

دیدی آن قهقههٔ کبکِ خرامان حافظ که ز سرپنجهٔ شاهینِ قضا غافل بود

 

اشتراک گذاری: