فهرست

خدمات آزمایشگاهی: لیزر Diod+Er:YAG، ترموسایکلینگ، برش دیجیتال

مرکز تحقیقات مواد دندانی در راستای ارتقای کیفیت مطالعات در زمینه مواد دندانی با دارابودن دستگاههای مرتبط با این زمینه آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه میباشد.