فهرست

تابلوی سردرب دانشگاه علوم پزشکی بابل تغییر کرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، تابلوی سردرب جدید دانشگاه رونمایی شد.

قابل ذکر است تابلوی پیشین حدود سال ۱۳۸۶ نصب شده بود.