فهرست

انتصاب سرپرست مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی حکمی از سوی «دکتر سیدعلی مظفرپور» رئیس دانشگاه، « دکتر مرتضی علیجانپور» به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا منصوب شد و از زحمات «دکتر حسن محمودی» در دوران تصدی تقدیر بعمل آمد.