فهرست

روسای تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور منصوب شدند

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراحکام جداگانه ای با توجه به نامه دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، سرپرستان دانشگاه های علوم پزشکی لرستان، قزوین، شاهرود، گناباد، خراسان شمالی، اردبیل، البرز و بابل را به عنوان روسای این دانشگاه ها منصوب کرد.

به گزارش وبدا، متن این احکام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سید علی مظفرپور خوشرودی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

باسلام

     پیرو ابلاغ شماره 1360/100 مورخ 11/10/1400 و با توجه به نامه شماره 3847/1401/دش مورخ 16/03/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.
 

جناب آقای دکتر بهرام دلفان
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ شماره 1089/100 مورخ 24/08/1400 و با توجه به نامه شماره 3847/1401/دش مورخ 16/03/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر عبدالله دیدبان
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ شماره 1040/100 مورخ 15/08/1400 و با توجه به نامه شماره 3847/1401/دش مورخ 16/03/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر حسین شیبانی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ شماره 1289/100 مورخ 01/10/1400 و با توجه به نامه شماره 3847/1401/دش مورخ 16/03/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر رضا احمدی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ شماره 1184/100 مورخ 10/09/1400 و با توجه به نامه شماره 3847/1401/دش مورخ 16/03/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر سید جواد پورنقی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ شماره 975/100 مورخ 04/08/1400 و با توجه به نامه شماره 3847/1401/دش مورخ 16/03/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر علی محمدیان اردی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

باسلام ؛
       پیرو ابلاغ شماره 1394/100 مورخ 14/10/1400 و با توجه به نامه شماره 3847/1401/دش مورخ 16/03/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
      امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر شهرام صیادی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزباسلام ؛
       پیرو ابلاغ شماره 935/100 مورخ 20/07/1400 و با توجه به نامه شماره 3847/1401/دش مورخ 16/03/1401دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز منصوب می‌‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
     
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.