فهرست

اکسیژنم رو کمتر کنید تا به بقیه‌ی بیمارها هم اکسیژن برسه

خودش به سختی نفس میکشه 
اما تو این شرایط سخت به پرستارش میگه ؛
اکسیژنم رو کمتر کنید تا به بقیه‌ی مریض‌ها هم اکسیژن برسه 

مهربانی مثال‌زدنی مادر ۶۸ بابلی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان روحانی بابل که خود به سختی نفس می‌کشد...