فهرست

اطلاعیه تعیین تاریخ برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تامین نیروی شرکتی نگهبان

واجدین شرایط و ثبت نام کنندگان در آزمون جذب نیروی شرکتی نگهبان توسط موسسه کارآفرینان آوا سلامت، برای کسب اطلاعات و آگاهی از زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه به سایت موسسه مذکور به آدرس https://avasalamat.org مراجعه نمایند.