فهرست

انجام بیش از ۱۵۰۰ ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در دی ماه ۹۸

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر ابوالقاسم لعلی رئیس سازمان اورژانس دانشگاه از ۱۵۷۵ ماموریت این سازمان در دی ماه ۹۸ خبر داد.

دکتر ابوالقاسم لعلی گفت: از تعداد ۱۵۷۵ ماموریت های که سازمان اورژانس بابل انجام داده، ۸۹۹ بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل نمودند.
وی با اشاره اینکه بیشترین ارجاعی به بیمارستان شهید بهشتی بابل بوده است، عنوان کرد: میانگین زمان رسیدن بر بالین بیمار در ماموریت های شهری ۸ دقیقه و در ماموریت های جاده ای ۱۲ دقیقه بوده است.