همكاران دفتر حقوقي

شماره های تماس همكاران دفتر حقوقي دانشگاه علوم پزشکی

 نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي

 سمت

 فعاليتها

تلفن( آزاد-داخلي-همراه) فاكس email 

حمزه عليزاده

كارشناس حقوق

مسئول دفتر حقوقي

جمع آوري و بررسي و تنظيم اطلاعات جهت استفاده در متن لوايح دفاعيه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در مراجع صلاحيتدار تهيه متن قراردادهاي منعقده شركت در جلسات ، استماع اظهارات و رسيدگي به دعاوي  و رد و يا قبول آن 322947212-296
كاظم مرادي

کاردانی

متصدي امور دفتري

  جمع آوري اطلاعات و مدارك تشكيل پرونده پيگيري 322947212-296

  

اشتراک گذاری: