حوزه ریاست

شماره های تماس با حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل

ردیف  واحد  شماره داخلی  شماره مستقیم  نمابر
 1  ریاست دانشگاه  210  32190638-32195100-32199015  32190181
 2  نهاد رهبری  304  32197427-32190846  
 3  نگهبانی  330  32190642  
 4  گرینش  420  32190843  
 5 اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات(صلاحیت عمومی اساتید)  413  32190566-32190596  
  6  هسته تحقیق نظردهی  242  32190596  
 7  روابط عمومی  410  32194719  
 8  دفتر حقوق  296  32194722  
 9  آمار و فناوری اطلاعات  233-356  32194723  
 10  ستاد شاهد  301  32190634  
 11  ستاد ایثارگر  241  32190572  
 12  اهدای عضو  -  -  
 13  حراست   207

   2192924-32190604

32

 

اشتراک گذاری: