موفقیت دانشگاه علوم پزشکی بابل در کاهش بیش از ۵ درصدی سزارین نخست‌زا

دکتر آقاتبار «رئیس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل»: دانشگاه علوم پزشکی بابل با کاهش بیش از ۵ درصدی سزارین نخست‌زا سال جاری در دانشگاه نسبت به سال گذشته در فهرست دانشگاه های برتر و موفق کشور در اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی قرار گرفت.

 

اشتراک گذاری: