فهرست

شرایط عمومی قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی بصورت حجمی

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد تا نسبت به واگذاری خدمات عمومی بصورت حجمی بیمارستان آیت الله روحانی به بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید