فهرست

۶۰۲۶ ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در سه ماه اول سال

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل : دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل عملکرد سازمان در سه ماه اول سال ۹۹ که در مجموع ۶۰۲۶ ماموریت انجام شد خبر داد.

وی بیان داشت : در مجموع ۶۰۲۶ ماموریت انجام شده که ۲۳۳۵ ماموریت آن شهری و ۳۶۹۱ ماموریت جاده ای بوده، که از این تعداد ماموریت هایی که سازمان اورژانس بابل انجام داده ۲۲۷۸ بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل نمودند.

دکتر لعلی تصریح کرد: میانگین زمان حضور بر بالین بیمار یا مصدومان در سه ماه گذشته برای ماموریت های شهری ۸ دقیقه و برای ماموریتهای جاده ای ۱۴ دقیقه بوده است.

وی افرود: در این سه ماه سازمان اورژانس بابل ۱۲۲۷ ماموریت تصادفی انجام، که از این تعداد  ماموریت تصادفی ۳۴۴ تصادفی شهری و ۸۸۳ تصادفی هم جاده ای بوده است.

رئیس سازمان اورژانس بابل بیان کرد: بعد از ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان اورژانس پیش بیمارستانی بابل در این سه ماه می باشد ماموریت های تنفسی ۲۳۵ مورد و ماموریت قلبی ۱۴۱ مورد و ماموریت مسمومیت با ۱۲۱ مورد می باشد.

دکتر لعلی اذعان داشت: در سه ماه اول سال، ۲۶۵۷۴ بار تلفن های اورژانس ۱۱۵ به صدا در امد که ۸۸۰ تماس مزاحمت تلفنی  بوده و ۲۰۸۲۵ تماس مشاوره بوده است .