فهرست

تهیه و نصب و راه اندازی چیلر تراکمی به ظرفیت ۱۶۰ تن تبرید در مرکز آموزشی و درمانی کودکان شفیع زاده امیرکلا

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد تهیه و نصب و راه اندازي چیلر تراکمی به ظرفیت ۱۶۰ تن تبرید را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات فنی و نقشه اجرایی پیوست از طریق شرکتهاي خصوصی اقدام نماید.

دانلود و مشاهده آگھی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانلود و مشاهده فرم شرایط عمومی