فهرست

بازدید رئیس موسسه رویان از دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، رئیس موسسه رویان دکتر گورابی به همراه معاونین دکتر شاهوردی و دکتر بهاروند رئیس آزمایشگاه سلولهای بنیادی مورخ ۹۶/۴/۲۷ از دانشگاه علوم پزشکی بابل بازدید نمودند

قابل ذکر است : در این دیدار دکتر ربیعی رئیس دانشگاه و معاونین و مسئولین دانشگاهی جهت ارائه پتانسیل ها و کارهای انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی  بابل رایزنی و تبادل نظر نمودند

در پایان از مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه و نیز پژوهشکده تاز تاسیس رویان در شهرستان بابل جهت همکاری متقابل دیدار بعمل آوردند .

بازدید رئیس موسسه رویان از دانشگاه علوم پزشکی بابل

بازدید رئیس موسسه رویان از دانشگاه علوم پزشکی بابل