فهرست

دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ ضمن تبریک روز ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی

روابط عمومی چشم،گوش ودهان سازمان می باشدهم خوب می شنودوهم خوب می بیندوهم خوب بیان می کند.

دکتر سید مظفر ربیعی در جمع کارمندان روابط عمومی

دکتر ربیعی بیان داشتند: روابط عمومی آیینه تمام نمای سازمان می باشد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار خواهد بود. وظیفه اصلیش پل ارتباط بین دانشگاه، کارکنان و مردم می باشد.