فهرست

مراکز طرف قرارداد با بیمه دی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراکز طرف قرارداد با بیمه تکمیلی دی دانشگاه علوم پزشکی بابل به شرح ذیل می باشد.