فهرست

آگهی ثبت‌نام در آزمون استخدام پیمانی/قراردادی بهورز

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد، جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، تعدادی بهورز را از افراد واجد شرایط از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی/قراردادی به شرح ذیل استخدام نماید:

مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدام پیمانی/قراردادی بهورز

تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ تمدید شد

مهلت ثبت نام در آزمون استخدام پیمانی/ قراردادی بهورز تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۹ تمدید شد.

ثبت نام در این آزمون منحصرا به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ثبت نام به نشانی: http://exam.mubabol.ac.ir  انجام می ‌پذیرد.

کلیه متقاضیان می‌بایست در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و تهیه مدارک مورد نیاز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

*** لازم به ذکر است ثبت نام شدگان در سامانه فوق، تا روز دوشنبه مورخ ۹۹/۵/۲۰ فرصت دارند تا مدارک خود را به آموزشگاه بهورزی تحویل دهند. 

 


مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدام پیمانی/قراردادی بهورز

تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ تمدید شد


- ثبت نام در این آزمون منحصرا به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ثبت نام به نشانی: http://exam.mubabol.ac.ir  از روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ لغایت سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ به مدت ۷ روز انجام می ‌پذیرد.

- کلیه متقاضیان می‌بایست در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و تهیه مدارک مورد نیاز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.