فهرست

انتصاب سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی حکمی از سوی «دکتر سیدعلی مظفرپور» رئیس دانشگاه، «دکتر علی‌ زاهدیان» به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی منصوب شد و از زحمات آقای «دکتر امیر غلامی» در دوران تصدی تقدیر بعمل آمد.