ب

گزارش تصویری از اولین روز برگزاری دومین همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت

برای مشاهده ی عکس در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل
همایش ملی چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی بابل

اشتراک گذاری: