فهرست

برگزیده شدن طرح کشوری هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با عنوان "مسابقه استعداد های برتر در فارماکولوژی پزشکی"

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طرح دکتر محمد حسین اصغری عضو هیات علمی دانشگاه با عنوان "مسابقه استعداد های برتر در فارماکولوژی پزشکی" به تایید مرکز ملی مطالعات راهبردی آموزش پزشکی کشور رسید.

گفتنی است: مرکز ملی مطالعات راهبردی آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۲۴ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اجرای برنامه ارزیابی کشوری فراگیران علوم پزشکی در مقطع پیش بالینی در قالب "مسابقه استعداد های برتر در فارماکولوژی پزشکی" را مورد تایید قرار داده است.

شایان ذکر است با تصویب این طرح، مقدمات میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سطح ملی در حیطه فارماکولوژی پزشکی فراهم شده است.