فهرست

تقدیر از بهورزان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم گرامیداشت روز بهورز در سالن معاونت بهداشتی با حضور دکتر مصطفی جوانیان و دیگر مسئولین برگزار شد و از بهورزان تقدیر و تشکر بعمل آمد.