فهرست

اطلاعات لازم برای شرکت کنندگان در مطالعه کارآزمایی بالینی فاز ۳ واکسن کرونا کنژوگه

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، واکسن کرونای نوترکیب کنژوگه که توسط انستیتو فینلای کوبا و با مشارکت انستیتو پاستور ایران تولید شده است، اکنون بعد از گذراندن موفق فاز ۱ و ۲، وارد فاز سوم کارآزمایی بالینی می شود تا پس از تایید نهایی، در انستیتو پاستور ایران نیز تولید و واکسیناسیون عمومی با آن آغاز شود.

 شرکت کنندگان در مطالعه کارآزمایی بالینی فاز ۳ واکسن کرونا کنژوگه می توانند تمامی اطلاعات لازم را در فایل زیر مطالعه بفرمایند.