فهرست

مناقصه عمومی رفت و روب بیمارستان ۱۷شهریور بابلکنار

دانشگاه علوم پزشکی بابل در‌نظر دارد، امور خدماتی و پشتیبانی و نظافت و رفت و روب مرکزآموزشی درمانی ۱۷شهریور بابلکنار را به شرح ذیل و به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

برای مشاهده و دریافت آگهی مناقصه اینجا کلیک کنید.