فهرست

چاپ مقاله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در مجله Ageing Research Reviews با IF (ضریب تاثیر) بالای ۱۰

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر محمد رضا قدیمی معاون تحقیقات دانشگاه از چاپ مقاله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل زیر نظر دکتر حمیدرضا نوری و دکتر پیام سعادت در مجله Ageing Research Reviews با IF (ضریب تاثیر) بالای ۱۰ خبر داد.

                

دکتر محمدرضا قدیمی گفت: مقاله حاصل از طرح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان ابوالفضل رحمانی، کیارش سالکی، نیما جوانمهر و جواد خداپرست زیرنظر اساتید: آقایان دکتر حمیدرضا نوری و دکتر پیام سعادت تحت عنوان: Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicle-Based Therapies Protect Against Coupled Degeneration of the Central Nervous and Vascular Systems in Stroke در مجله معتبر با ضریب تاثیر ۱۰/۳۹ Ageing Research Reviews بچاپ رسید.

معاونت تحقیقات و فن آوری ضمن تبریک به این عزیزان، همچون گذشته از ایده های پژوهشی دانشجویان توانمند زیر نظر اساتید محترم دانشگاه استقبال مینماید.