فهرست

فروش یک دستگاه خودرو موسو ۲۰۰۵

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودرو موسو ۲۰۰۵ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان درخواست می شود جهت دریافت اسناد مزایده به اداره خدمات و تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند.