فهرست

فروش تعداد ۱۰ دستگاه خودرو موسو ۲۰۰۵ را از طریق مزایده عمومی

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به فروش تعداد ۱۰ دستگاه خودرو موسو ۲۰۰۵ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به اداره خدمات و تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند.

برای دانلود آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای کلیک کنید.

دانلود فرم شماره دو لیست مشخصات خودرو

دانلود فرم پیشنهاد قیمت