فهرست

خرید تجهیزات سرور و کلاینت ها جهت راه اندازی سالن آزمون الکترونیک

فرم شرایط عمومی

مشخصات تجهیزات مورد نیاز براي راه اندازي سالن آزمون الکترونیکی

 

قیمت اسناد مناقصه مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال معادل (پنجاه هزار تومان) است که باید به شماره حساب جاری ۲۱۷۸۴۵۵۰۱۲۰۰۸ بانک ملی شعبه مرکزی بابل بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد.