فهرست

خرید تجهیزات سرور و کلاینت ها جهت راه اندازی سالن آزمون الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به خرید تجھیزات سرور و کلاینت ھا جھت راه اندازی سالن آزمون الکترونیک را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات فنی پیوست ( فرم شرایط اختصاصی ) از طریق شرکتھای خصوصی اقدام نماید.

دانلود فرم آگهی

دانلود فرم شرایط عمومی