فهرست

قابل توجه مدیران محترم ستادی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

با توجه به راه اندازی سامانه بانک اطلاعات مدیران از سوی وزارت متبوع و اینکه منبعد کلیه ارتقاها و انتصاب مدیران با استفاده از اطلاعات این سامانه صورت می گیرد. ضروری است، مدیران محترم سطوح مختلف با پست سازمانی و یا با ابلاغ انشائی طبق تشکیلات با ورود به سامانه با استفاده از کلمه عبور دریافتی از طریق پیامک، پس از تائید اطلاعات شخصی، سابقه مدیریتی؛ تشویقات؛ سابقه پژوهشی –تالیف و ترجمه کتاب و مقاله؛ سابقه عضویت در کمیته، شورا، مجامع و... را همراه با بارگذاری مستندات مربوطه وارد نمایند.

*ضمناً، دوره های آموزشی بارگذاری نگردد. این قسمت از سیستم آموزش ضمن خدمت تغذیه می گردد. در صورت وجود مغایرت اطلاعات شغلی به کارگزین واحد مربوطه اطلاع داده شود.

** مدیرانی که احراز هویت آنان انجام نشد و کلمه عبور برایشان ارسال نگردید لطفا به کارگزین محل خدمت اطلاع دهند.

آدرس سامانه بانک اطلاعات مدیران:   http: //hmdb.behdasht.gov.ir

لینک سامانه در صفحه اصلی سایت دانشگاه و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه عاوم پزشکی بابل قرار دارد.