فهرست

بازدید اعضای ممتحنه ارزشیابی رشته قارچ شناسی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، اعضای ممتحنه ارزشیابی رشته قارچ شناسی وزارت بهداشت از گروه قارچ شناسی و آزمایشگاه قارچ شناسی دانشگاه بازدید نمودند.