فهرست

احداث فاز اول مرکز بهداشت روستای شهیدآباد

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد احداث فاز اول مرکز بھداشت روستای شھید آباد را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات فنی و نقشھ اجرایی پیوست از طریق شرکتھای خصوصی اقدام نماید

پیوست ۱: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

پیوست ۲: شرایط عمومی احداث فاز اول مرکز بهداشت روستای شهید آباد

پیوست ۳: فرم منع مداخله کارمندان دولت