فهرست

واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس شامل تهیه ، طبخ و توزیع در مراکز آموزشی و درمانی آیت الله روحانی - شهید بهشتی - شهید یحیی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به واگذاري امور تغذیه و سلف سرویس شامل تهیه، طبخ و توزیع در مراکز آموزشی و درمانی آیت الله روحانی - شهید بهشتی- شهید یحیی نژاد را برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین بهداشتی و درمانی از طریق بخش خصوصی اقدام نماید:

اجراي کلیه خدمات تهیه، نگهداري پخت و توزیع سه وعده غذاي اصلی و میان وعده ها براي پرسنل، دانشجویان، پزشکان و بیماران و ... شستشو و نظافت و ضدعفونی و سمپاشی آشپزخانه، انبار ، سردخانه ها و...

دانلود آگهی امور تغذیه سلف مراکز سال ۹۸

دانلود فرم شرایط عمومی بیمارستان آیت الله روحانی

دانلود فرم شرایط عمومی بیمارستان شهید بهشتی

دانلود فرم شرایط عمومی بیمارستان شهید یحیی نژاد