فهرست

توصیه‌های کرونایی به دانش‌آموزان

  • خوراکی خود را به دیگران تعارف نکنید
  • ممنوعیت دست دادن و بغل کردن دوستان و معلمان
  • شستن مرتب دست‌ها با صابون به مدت ۲۰ثانیه
  • حفظ فاصله ۲ متری با دیگر دانش آموزان
  • ممنوعیت خرید از بوفه مدارس
  •  استفاده از ماسک 
  •  مصرف غذا در بسته‌بندی مناسب
  •  به همراه داشتن محلول ضدعفونی
  •  نگهداری لباس مدرسه در محل جداگانه در خانه
  • شستن هفتگی و جداگانه لباس‌های مدرسه