فهرست

۲۴۴۰ ماموریت و ۴۱۹ مورد مزاحمت تلفنی اورژانس بابل در تیرماه امسال

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل: دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل در مورد عملکرد سازمان در تیرماه امسال اظهار داشت: اورژانس بابل در مجموع ۲۴۴۰ ماموریت انجام داده است که ۹۴۳ ماموریت آن شهری و ۱۴۹۷ماموریت جاده ای بوده است.

وی بیان داشت: از این تعداد  ماموریت هایی که سازمان اورژانس بابل  انجام داده است ۱۰۳۳ بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.  

وی در مورد میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان در تیرماه بیان داشت برای ماموریت های  شهری ۷ دقیقه و برای ماموریتهای جاده ای ۱۲ دقیقه بوده است.

وی افرود:در این سه ماه سازمان اورژانس بابل ۷۴۱ ماموریت تصادفی انجام داده است که از این تعداد ماموریت تصادفی ۱۷۲ تصادفی شهری و ۵۵۹ تصادفی هم جاده ای بوده است. 

رئیس سازمان اورژانس بابل بیان کرد: بعد از ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان اورژانس پیش بیمارستانی بابل در تیرماه بود، ماموریت های قلبی ۹۶ مورد و ماموریت تنفسی ۷۸ مورد و ماموریت مسمومیت با ۵۴ مورد بوده است. 

در ادامه دکتر لعلی گفت :در تیر ماه امسال، ۹۵۷۴ بار تلفن های اورژانس ۱۱۵ به صدا در امد که ۴۱۹ تماس مزاحمت تلفنی  بوده و ۲۲۴ تماس مشاوره بوده است.