فهرست

تمدید متقاضیان میهمانی و انتقال

در راستای رفع موانع انتقال ومیهمانی، زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه نقل و انتقال و میهمانی از تاریخ ۹۹/۴/۴ لغایت ۹۹/۴/۱۴ تمدید شد.

سامانه درخواست میهمانی دانشجویان:http://guest.behdasht.gov.ir
سامانه درخواست انتقالی دانشجویان:http://transmission.behdasht.gov.ir