فهرست

آگهی مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی باب در نظر دارد نسبت به واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی را برابر با استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین اداری از طریق بخش خصوصی اقدام نماید