اطلاعیه کمیته آزمون دانشگاه قابل توجه داوطلبین شرکت در آزمون قراردادی مورخ 3/2/89 دانشگاه علوم پزشکی بابل  اسامی 172 نفر از داوطلبین شرکت در آزمون مربوطه جهت دعوت به مصاحبه تخصصی به شرح جدول ذیل خواهد بود لذا شایسته است نسبت به مفاد و تذکرات داده دقت بیشتری داشته باشند . 1-اسامی دعوت شدگان به مصاحبه بر اساس حروف الفبا و به میزان دو برابر ظرفیت می باشد . 2-نتیجه نهایی آزمون 15 روز پس از انجام مصاحبه تخصصی مستقیماً از طریق شماره تلفن به داوطلبان اعلام می شود.3- امتیازمصاحبه تخصصی برابر قوانین مربوطه خواهد بود.4- زمان انجام مصاحبه تخصصی برابر جدول زمان بندی بوده و تکرار نخواهد شد ، بنابراین عدم حضور در موعد مقرر به منزله انصراف از آزمون تلقی می گردد .  «« کمیته جذب نیروی دانشگاه »»


 

*رشته پرستاریاز ردیف 1 الی 50 روز سه شنبه مورخ 25/3/89 از ساعت 8 صبح از ردیف 51 الی آخر روز چهارشنبه مورخ 26/3/89 از ساعت 8صبح  *رشته اتاق عملروز پنج شنبه مورخ 27/3/89 از ساعت 8 صبح به تعداد 25 نفر  *رشته هوشبریروز پنج شنبه مورخ 27/3/89 از ساعت 11 صبح به تعداد 23 نفر  *رشته بهداشت محیط و بهداشت حرفه ایروز شنبه مورخ 29/3/89 از ساعت 8 صبح به تعداد 11 نفر  *رشته فیزیوتراپیروز شنبه مورخ 29/3/89 از ساعت 10 صبح به تعداد 6 نفر     «« رشته پرستاری  »»
ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
1الهام اصغری2سلیمه آقاجان پور آهنگر
3مهتاب اخوان شریف4محبوبه اباذریان
5مریم اسماعیل پور گنجی6بتول ابراهیم پور ملکشاه
7مرجان امیری محمدی8ام البنین اسدنیا کشتلی
9فرشته آزاد نیا10طاهره امیدوند چالی
11طاهره احمدی12زهرا ابراهیم پور عزیزی
13آتنا بادآور14ربابه بابازاده سازری
15لیلی بیاتی ریزی16فاطمه بهرام زاده آسوری
17فاطمه باقرزاده18ریحانه بابانتاج دیوکلائی
19مریم بخشی ساسی20اعظم پیشگر
21محبوبه پوستی22ام کلثوم پورملک خیلی
23مائده تیمورزاده آهنگر24حوریه توکلی
25سیده فریبا ثامنی طبری26مریم جهانی بهنمیری
27سیده بهاره جبارزاده شیاده28سودابه جمالی اترکله
29خورشید جوادی کوچکسرائی30راحله جوادیان کوتنائی
31اعظم جهانیان بهنمیری32ملیحه چالاکی قادیکلائی
33ندا حبیبی نسامی34سپیده حیدری ریکنده
35فاطمه حیدری36ملیحه حشمتی بالاجاده
37الهام حسن پور ملا38یاسر حیدری قادیکلائی
39شعبانعلی حسن نژاد میرکلائی40منیره حاجی حاجیکلائی
41سیده سمیه حسین زاده اطاقسرائی42سکینه خلخالی
43شکوفه درخور44فاطمه رجبی وندچالی
45زینب رزاقی کفشگری46فاطمه رنجبر حمزه کلائی
47زهره رحیمی لهمالی48سمیه رضانژاد تاجی
49صفیه رضاپور50مرضیه ربیعی جمنانی
51فریده رحمن نیا52عاتقه رنج کش
53خدیجه راهدار54فاطمه سلطانی
55صفیه سلمانی ولوجائی56اعظم سلامی یامچی
57ندا شفیعی کفشگرکلائی58سپیده شیرافکن
59سوسن شاه حسینی60رکسانا شریفی اسدی
61فاطمه شیخیان عزیزی62خدیجه صادقی
63فرزانه صفری ملک کلائی64فاطمه طیبی سودکلائی
65مرجان علی نژاد66نرگس علیجانی
67زلیخا عرب فیروزجائی68لیلا عابدی فیروزجائی
69اعظم غفوری راد70عالیه فرج الهی سرستی
71زهرا قاسم آبادی72فائزه قاسمی
73زینب قلی زاده فلاح74مریم قاسمی شوب
75مژده قاسم نژاد جامعی76اکرم السادات قائمی بابلی
77فاطمه قدمی کفشگر78سمانه قلی زاده بهنمیری
79فهیمه کاظمیان بابلی80مامک کردی
81مائده گردش طبری82عاطفه گلی طبری
83زری گرائلی افرا84قاسم گرجی مهلبانی
85سمیه محمدزاده دوغیکلا86سیده زهرا میرشعبانی طلوتی
87زینب محمدزاده88الهه محسنیان قادیکلائی
89خیرالنساء محمدزاده طالشی90سمیه ماجانی
91حمیده موثقی92مریم مختاری
93مریم محضری94مریم مهدی پور مازندرانی
95کبوتر ملک خیلی96سیده فاطمه صغری موسوی کانی
97فاطمه نصیری کناری98بهناز نوروزیان
99فاطمه نجفی100فهیمه نجارتبار بیشه
101فضیلت نوریان قره کلائی102سمیه نیازی اوریمی
103فاطمه وحدانیان104سمیه هاشم زاده
105سمانه یعقوبی ریکنده106صدیقه یزدان پور مرزونی
107حوریه یوسفی روشن  
    
    
    
    
 
 «« رشته اتاق عمل »»
ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
1سیده ربابه ابراهیم نژاد دوغیکلائی2علی ابراهیمی
3سکینه امینی4فاطمه امینی آهی دشتی
5منا باخیره6مریم بهاری راد
7نصیبه تقی زاده فیروزجائی8نسیم جباری قادیکلائی
9مریم جعفرزاده شاهی10فرزاد جهانشاهی
11مینا حسن زاده سرائی12سیده کلثوم حسینی ایمنی
13سیدامین حسینی بیجی کلا14سیده حوریه حسینی پنبه چوله
15سحر رئیسی پور16سودابه زاغی ساروکلائی
17آتنا طاهریان18حنیفه عظیمی پوستکلائی
19نفیسه غنی زاده فر20مائده فرخی
21ربابه قربانی شیر22مهدیه ملانژاد حیدرآبادی
23سیده سمیه میرساداتی24سیده فاطمه نورانی جورجاده
25قاسم نیک نژاد   
 
 «« رشته هوشبری »»
ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
1سحر آقاجانپور آهنگر2مهسا ابوئی کوچکسرائی
3شیرین اسدپور4سمانه باباگلی موزیرجی
5فاطمه توکلی6سمانه حبیبی دهری
7سیده کبری حسینی کاردر8سمانه خردمندی
9سکینه خوشخو10معصومه درزی نژاد
11فاطمه دهقانی جویباری12زهرا سلیمان آزاد
13زینب علی بیک زاده آهنگر14صفورا فرزدی
15آتنا قاسم پور پیچا16فاطمه قربانی امیر
17نرجس بیگم قریشی امیری18فاطمه کریم نژاد رمی
19سیده لیلا موسوی20رامین مظفری
21فاطمه میرزائی تالارپشتی22رقیه نصراله زاده ارمکی
23مریم نیکو   
 
 «« رشته کارشناسی بهداشت محیط  »»
ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
1مریم آبادیان2خدیجه حاجی آقاپور امیری
3محبوبه حیدری4محبوبه ذاکری گتابی
 «« رشته کاردانی بهداشت محیط  »»
ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
1سمیه رضاپور گتابی2مرضیه فلاح ولوکلائی
3صغری مهدی پور زرین کمر  
 «« رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای »»
ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
1گوهر رئیسی جلودار2فرخنده رزاقی فیروزجائی
 «« رشته کاردانی بهداشت حرفه ای »»
ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
1سیده فاطره مجیدی2علی ناصریان اصل
 «« رشته فیزیوتراپی  »»
ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
1سمیه احمدنژاد کریمی2علی اسداله تبار
3سیدرسول باقری محلی4مریم جوادی وشکی
5صدف صابریان6الهه صادقی آبندانسری