دسترسی آزمایشی به 33 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ

دسترسی آزمایشی به 33 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ

دسترسی آزمایشی به 33 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ از 1395/10/1  به مدت سه  ماه با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر BMJ فراهم شده است. جهت استفاده به سایت http://journals.bmj.com/site/journals  مراجعه فرمایید.
ناشر BMJ  در حال حاضر 64 عنوان نشریه منتشر می کند که از این تعداد 31 عنوان  open Access بوده و دسترسی به 33 عنوان دیگر آن مبتنی بر پرداخت حق اشتراک است. دسترسی به این 33 عنوان برای دانشگاه علوم پزشکی بابل به مدت سه ماه فراهم شده است

 


گروه خبر:               تعداد