لطفا" پس از حذف  ويرايش قبلي RDML از روي كامپيوتر  آدرس ذیل را Run نموده سپس  فلدر rdml را  باز و  نسخه pdf فایل rdml را 

 به صورت shortcut   درdesktop سیستم خود قرار دهيد.  
 172.16.9.14 \\