نام و نام خانوادگي:

دكتر سید مظفر ربیعی   

     سمت:

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

              تخصص:

 متخصص بیهوشی

 پست الكترونيكي:

 

  شماره تماس:

  32199015-011      : تلفن مستقيم   

 

 32190181 -011    : فكس               

 

                     210       : شماره  داخلي